Mimmo, mommy and myself
Signe Hjorth Olesen, Julie Orup Holt, Sofie Katrine Due, Dania

Dania / Denmark
Dokument
10:15

Maria próbuje znaleźć odpowiednią równowagę między obowiązkami młodej, samotnej matki a wytrwałym poszukiwaniem nowego partnera. Wbrew pozorom, czas, w którym będzie mieć wreszcie
możliwość umieszczenia siebie na pierwszym miejscu okaże się dla niej czasem największej dotąd próby.

Maria tries to find the right balance between her responsibilities as a young single mother and her persistent search for a new partner. Contrary to appearances, the time when she will finally be able to put herself first will prove to be the time of her greatest trial so far.

Signe Hjorth Olesen, Julie Orup Holt, Sofie Katrine Due, Dania Reżyserki

Sofie Katrine Due, Julie Orup Holt i Signe Hjorth Olesen to trzy studentki Duńskiej Szkoły Mediów i Dziennikarstwa. Z pasją tworzą mocne dokumentalne historie o młodości i indywidualności. Poprzez swoje perspektywy i techniki opowiadania historii chcą rzucić światło na zmagania i sukcesy młodych ludzi poruszających się po złożoności współczesnego świata. Ich praca bada takie tematy, jak tożsamość, zdrowie psychiczne, sprawiedliwość społeczna i inne, z naciskiem na wzmacnianie głosów niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Te zainteresowania były motywacją do stworzenia “Mimmo, Mummy And My Self”


Sofie Katrine Due, Julie Orup Holt and Signe Hjorth Olesen are three female students from The Danish School Of Media and Journalism. They are passionate about creating powerful documentary stories about youth and individuality. Through their perspectives and storytelling techniques, they wish to shed light on the struggles and triumphs of young people navigating the complexities of the modern world. Their work explores topics such as identity, mental health, social justice, and more, with a focus on amplifying the voices of underrepresented communities. These interests have been the motivation for creating “Mimmo, Mummy And My Self”